"Rabbit and knight"

Yukari masuike rabbitandknight
Yukari masuike img 7260s
wip 1
Yukari masuike usagis
wip 2 (photoshop)
Yukari masuike 2015 04 19 17 58 11
wip 3 (Projector)
Yukari masuike 2015 04 30 1 48 04
wip 4
Yukari masuike 2015 05 05 17 37 05
wip 5
Yukari masuike cep5vpguiaevoxv
wip 6
Yukari masuike cep5vpgumaanbrb
wip 7

I was referring to my gauntlet.